Beste tarief? Klik hier of bel ons: +32 (0)473/639 752
Beschikbaarheid checken

Geschiedenis

Hotel ‘t Schomijncle – Hotel du Singe d’or – Grand Hotel du Sablon

Vier eeuwen herbergieren in de Noordzandstraat te Brugge De geschiedenis van het hotel werd reeds vroeger bestudeerd. In 1996 werd door mevr. Brigitte Beernaert immers de geschiedenis van het complex gedeeltelijk gereconstrueerd. “Het Grand Hotel du Sablon kende heel wat voorgangers.

Volgens archiefdocumenten was er reeds in de 16de eeuw op dezelfde plaats een herberg gesitueerd: “een huus met zijnen toebehoorten twelcke eene herberghe is ghenaempt tschomijnckele staende inde noordtzandstraete metgaeders van drie cameren twelcke ondermeerst peertstallen zijn ende ooc van twee huusen dat eene wuenste is te gaeder staende der nevens”…

Nog op het einde van de 16de eeuw werd het eigendom gesplitst. De herberg situeerde zich achteraan op het terrein, maar bleef bereikbaar via een poort aan de Noordzandstraat. In 1609 volgde een uitbreiding via de huidige Kopstraat met een stuk grond met een poorttoegang waar zeker in 1676 paardenstallen op gebouwd waren: “achterwaerts streckende met eene platse van lande met de peerdestallijnghe wijlent geweest zijnde drije hijysen ofte woonsten ende uitcommende met een groote poorte in het bleekerstraetkin.”

‘t Schomijnckele werd in de loop van de 17de en 18de eeuw meermaals doorverkocht. In 1789 was “dit huijs wesende eene hostelrije en herberghe met de stallingen genaempt het Schoomijnckele.”

Iedere generatie wordt het huis doorverkocht. Een 17de-eeuws document leert ons dat het huis ook als winkel werd gebruikt, handel in ijzerwaren. Hij had tijdens zijn leven achter het huis een brouwketel geïnstalleerd. Zijn eigen bier brouwen was in de 17de eeuw niet uitzonderlijk. Links van de herberg en het voorhuis stond het huis De Vijf Torren: “Het werd omschreven als eenen huuse (…) ghenaenpt de vijf torren naest den huuse ende herberghe ghenaenpt het schemijncle (…) achterwaerts streckende met een plaetse van lande ende achterhuuseke dies es tstrijchoudt liggende (dit is evenwijdig met de straat).

De Vijf Torren was zeker vanaf 1687 een bakkerij en bleef dit gedurende de ganse 18de eeuw.

Vooreerst moet verstaan worden dat het hotel bestaat uit drie grote vleugels met daartussen verbindingsgebouwen en secundaire gebouwen. We beschikken over een voorhuis, aan de Noordzandstraat, een middenhuis en een achterhuis aan de Kopstraat.

  • Per paard in Brugge

Grand Hotel du Sablon

De oudste foto van de voorgevel en dateert van rond 1920.

Het hotel heeft een zeer oude herberg-functie gehad en dat zijn dichtste buren nu eens erbij hoorden en dan weer niet. Beide vleugels van het middengebouw kunnen vrij vlug na elkaar opgetrokken zijn. De volledige site bestaat dus uit één laat 19de – eeuws gebouw en voor de rest is het uit de twintigste eeuw.